ช่วงที่ดีที่สุด

พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวภัทรภา  ตุ้แง

วันเกิด 14/08/2533

เรียนเอก พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง